معماران جوان
 
 
پروژه های دانشجویی
 

از آنجا که فضا وفرم به هم وابسته می باشند،تعریف فضا وسازماندهی آن ازمهمترین موضوعات جهت آموزش معماریست،بویژه که فضادرمعمری شرقی جایگاه ویژه ای داشته است.

نحوهی شکل دهی به فضا،قالب گیری فضاها،توزیع فضا،ترکیب وتداخل فضاهاوریخت شناسی فضاها و...اساس معماری می باشند.معماری بازی با فرم ها نیست.(کولهاس)

البته رویکردکنونی گاهانشان دهنده کم توجهی به مساله ی فضامی باشد ودرآن به ظاهروحالت بیرونی فرم بیشترپرداخته می شود.این مسئله دربرداشت هاوانتقادهاوارزیابی ماازمعماری مشهوداست.اگر چه ابزارماجهت شناخت وارائه دقیق مفاهیم فضانیزکافی به نظرنمی رسد.عکس ها وانیمیشن ها وماکت ها نمی توانند احساس حضوردرفضا را نشان دهند.این در حالی است که مهندس میرمیران دررابطه بااهمیت نقش فضای معماری مطرح می کند

((مامعماری را با فرم می بینیم وبا فضا درک میکنیم))

فضابویژه فضای درونی پذیرای تمامی وجوه افعالی انسان بوده وبخش عمده ای ازفعالیت ها ورفتارهای انسانی رادربر می گیرد.انسان رابطه تنگاتنگی با آن داشته وتناسبات عناصرآن باانسان تنظیم  می شود واین درمقایسه بافرم بیرونی که معماری رادربرابر سایر آثارهمجوار قرارمی دهدوتناسبات آن خارج ازمقیاس انسان می باشدبراهمیت آن می افزاید
ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  یکشنبه سی ام مرداد 1390ساعت 23:22  توسط آزیتاوسولماز  | 

 

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389ساعت 23:47  توسط آزیتاوسولماز  | 

انسانها آنگونه که وجود دارند تعریف نمی شوند،

 انسانها آنگونه که تعریف می شوند وجود دارند.

 

فرم

 در مورد مفهوم فرم : آیا فرمها حاوی مفاهیم خاص هستند؟ آیا لازم است برای طرح خاصی از فرم های خاصی بهره بگیریم ؟ اولی را تقریبا بله و دومی را معماران بر آن اتفاق نظر ندارند . در مورد مفاهیم شکی نیست که فرم هاا القا کننده احساس و بیان خاصی هستند . اینکه فرم ها داری مفاهیم هستند شکی نیست و تمام تلاش معمار طراح باید درشناخت هرچه بهتر فرم و رنگ باشد و به کارگیری آنها برای عملکردهای گوناگون … فرم انگاره و هنرمند است و زندگي احساسي اوست كه تبديل به فرم مي‌شود: لطافت، بدبيني، آرزو، خشم در درون او وجود دارد و بسياري موارد ديگر كه در بسياري از مردم وجود ندارد و نيازي نيز به وجود آنها نيست. او در خلاء زندگي غوطه مي‌خورد و خود را غرق در آن مي‌سازد. او يك انسان است؛ يك ماشين نيست و بخاطر اين انسانيت است كه تمام كارهاي او تائيد مي‌شود. ولي او يك ويژگي خاصي در به تصوير كشيدن، تركيب كردن، احساس كردن و تعمق در درون فرم‌ها دارد... من نمي‌گويم كه فرم نماد احساس محسوب مي‌شود ولي آفرينش آن ماحصل يك فعاليت دروني در وجود آفريننده آن است فرم احساس را به تكاپو وا مي‌دارد.. فرم حد فاصل ميان طبيعت و انسان است. هنرمند در پاسخ به پرسش‌ها و احساسات مردم اين طبيعت را مي‌آفريند و قبل از اينكه به آن جسميت ببخشد درباره آن فكر مي‌كند، آن را مي‌بيند و همانند يك فرم احساس مي‌كند.(هنري فوسيلون؛ حيات فرم‌ها در هنر، صفحه 47، انتشارات ويترنبورن، نيويورك، 1948)

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم بهمن 1389ساعت 22:0  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

 

طراحی معماری ساختمان باید حتی الامکان همسازبا اقلیم باشد، به نحوی که از شرایط مطلوب طبیعی حداکثراستفاده به عمل آید ودرضمن ساختمان در برابر شرایط نامطلوب اقلیمی محافظت گردد تا مقدار انرژی مورد نیاز برای تامین گرمایش وسرمایش به حداقل رسیده وبخشی ازآن از طریق طبیعی تامین شود. به این ترتیب شرایط آسایش به نحو مطلوب تری در داخل فضای معماری تامین می شود. علاوه بر عایق حرارت، برخی عموامل موثر دربهره گیری از انرژی های طبیعی درساختمان به شرح زیر می باشند:

-         جهت گیری ساختمان

-         حجم کلی وفرم ساختمان

-         جانمایی فضای داخلی

-         جدارهای نورگذر

-         سایبان ها

-         اینرسی حرارتی جدارها

-         تعویض هوا

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  جمعه پانزدهم بهمن 1389ساعت 20:36  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

واحدهای مسکونی درگذشته نسبت به سایر انواع فضاهای معماری بیش ترین تاثیرپذیری را از پدیده ها وخصوصیات محیط طبعی داشتند وبه همین سبب است که بیش ترین تنوع در طراحی این نوع ازفضاها وجود داشت، زیرا شرایط اقلیمی وجغرافیایی کشور بسیار متنوع است. طراحی داخلی هریک ازگونه های مسکونی نیزمتناسب با ویژگی های محیطی آن، الگوی خاصی داشته است. وجود سازه، مصالخ، اثاثیه وسایرامکانات کمابیش همانند درهر محیط طبیعی موجب شده بود که در حوزه طراحی داخلی واحدهای مسکونی،الگوهای کمابیش معین ومشخصی وجود داشته باشدکه بر حسب وسعت یک خانه وجایگاه اقتصادی- اجتماعی ساکنان آن شکل گرفته است. اهمیت معماری داخلی درخانه های درونگرا غالبا بیش از طراحی داخلی درساختمان های برونگرا بود، زیرا دربافت های فشرده و درونگرا به ویژه در خانه های واقع دراین گونه بافت ها، غالبا بیش تر وقت زنان وکودکان در داخل خانه صرف می شد وافزون برآن بخش مهمی از اوقات فراغت افراد خانواده درخانه می گذشت ودرنتیجه شکل درونی خانه وفضاهای داخلی آن بسیار اهمیت داشت، درحالی که در بافت های برونگرا وبه ویژه نواحی حاشیه دریای خزر، مقدار قابل توجهی از وقت افراد در فضای بیرون ازخانه صرف می شد ودرنتیجه طراحی داخلی فضاها درخانه های مربوط به گروه های متوسط مردم، اهمیت کم تری نسبت به نمونه های مشابه آن دربافت های درونگرا داشت


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم بهمن 1389ساعت 22:36  توسط آزیتاوسولماز  | 

معایب بلوک های یونولیتی

بلوک های یونولیتی ( پولی استایرن) به عرض 65- 70 سانتی متر مدتی است که برای ساختمان سازی به خصوص درآپارتمان های بلند به دلیل سبکی، کم هزینه بودن، کاهش تعداد تیرچه ها، کاهش حجم بتن مورد استقبال قرار گرفته است. این بلوک ها در دو نوع قابل اشتعال وغیرقابل اشتعال مطرح می شود ولی اکثرا یونولیت قابل اشتعال بوده وبه نام یونولیت غیرقابل اشتعال به بازار عرضه می گردد.

وزن هرقطعه بلوک سیمانی که درساختمان سازی به کار می رود، 15 کیلوگرم است، درحالیکه موجب کاهش وزن ساختمان می شود ولی عرض زیاد واجرای نامناسب وافزایش ضخامت کف سازی به خصوص درسرویس های بهداشتی و آشپزخانه ها به علت نصب لوله های فاضلاب تاسیسات دیگر، مقاومت کم دربرابر تاب فشاری به ویژه در وسط بلوک وحالت ارتجاعی آن، مقاومت بتن پوششی به ضخامت 5 سانتی متر را در روزهای اولیه بتن ریزی به مخاطره انداخته وعملا وظیفه قالب وپرکنندگی خود را از دست می دهد وباعث ایجاد ترک های ریز در وسط دو تیرچه درکف می گردد ومقاومت، یکپارچگی سقف به شدت کاهش می یابد. ازطرفی بلوک یونولیتی با شیاربه عرض 2-3 سانتی متر از هر طرف به عنوان نشیمنگاه روی تیرچه ها، عرض چاله بتن تیرچه ها را کاهش داده وبه 7 الی 8 سانتی متر می رساند که خارج از ضوابط مندرج در مقررات ملی ساختمان ونشریه 84 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور می باشد. هنوز تجربه لازم ( پلی استایرن) وجود ندارد واستاندارد ملی تهیه نشده است ونمی توان ادعا کرد که کاربرد این مصالح درتمامی ساختمان ها ممنوع یا مجازاست، ولی باتوجه به نامناسب بودن مصالح متشکله بتن ( شن وماسه) وعدم اختلاط و ویبره مناسب بتن پوشش سقف به ضخامت پنج سانتی متر، عدم وجود اکیپ مجرب وماهر درشهر، موارد اشاره شده درفوق، جهت جلوگیری ازخسارت آتی درعملیات ساختمان سازی نباید ازبلوک های 65-70 سانتی متر قابل اشتعال استفاده شود و نوع غیرقابل اشتعال این بلوک ها نیز فقط درعرض حداکثر 50 سانتی متر با رعایت ضوابط ومشخصات فنی محدود شود. به طوری که بعد ازبتن ریزی سقف بر روی  بلوک های یونولیتی وگیرش اولیه تا یک هفته از اجرا عملیات بر روی سقف خود داری گردد تا بتن حداقل سی درصد مقاومت را کسب نماید.

یونولیت جاذب صوتی بهتری نسبت به بتن است ولی عایق صوت برتری محسوب نمی شود به همین دلیل یونولیت به تنهایی تاثیری درافت صوت ندارد واین تصورو ذهنیت برخی ازکارشناسان که به دلیل یکپارچه نبودن دربرابر ضربه و صدا اثرات مثبت دارد، خلاف واقعیت بوده و در مواردی مشاهده می شود که برعکس در تقویت صدا اثرگذار خوبی هستند وبا افزایش عرض این عیب تشدید می گردد.

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 19:58  توسط آزیتاوسولماز  | 

 

الزامات سیستم ساختمان های پیش ساخته با دیوار باربر

 

 1. از طراحی لرزه ای وسازه ای به ترتیب براساس  آئین نامه های 2003 IBC ، 02-318 ACI  وویرایش های بعدآن ها انجام کیرد.
 2. با زنده در محدوده ی 400-250 کیلوگرم برمتزمزبع مجازاست.
 3. حداکثر طول دهاننه قابل اجرا 5 متراست.
 4. کاربرد سیستم درساختمان های مسکونی است.
 5. رعایت ضوابط کلی شکل پذیری ویژه براساس فصل 21 آئین نامه 02- 318 ACI  وویرایش های بعد ازآن برای ساخت بتن سبک الزامی است.
 6. منظم بودن ساختمان درپلان وارتفاع الزامی است.
 7. رعایت حداقل وحداکثرمقاومت فشاری به ترتیب 21 و35 مگاپاسکال براساس 03- 213 R   ََACI  و ویرایش های بعد ازآن برای ساخت بتن سبک الزامی است.
 8. طبقات مجازقابل اجرا حداکثر سه طبقه مسکونی روی پیلوت یا 12 متر ازتراز پایه سازه است.
 9. رعایت تنش تسلیم تسلیم فولاد به مقدار 300 و400 مگاپاسکال دراعضای سازه ای و حداقل 400 مگاپاسکال دراتصالات غلافی الزامی است.
 10. رعایت تمهیدات لازم برای عدم مشارکت دیوارهای غیرسازه ای  وتیغه ها ( جداگرهای میانقابی) درسختی سازه الزامی است.
 11. رعایت تمهیدات لازم متناسب با شرایط اقلیمی مختلف کشور الزامی است.
 12. رعایت ضوابط مربوط به حریق، انرژی وآکوستیک براساس مباحث مقررات ملی ساختمان الزامی است.
 13. اخذ گواهینامه فنی برای محصول تولیدی، پس از راه اندازی خط تولید کارخانه، ازمرکز تحقیقات ساختمان ومسکن الزامی است.

 

 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم دی 1389ساعت 19:54  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیستم دی 1389ساعت 19:28  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

گره چینی ومشبک کاری به عنوان یکی ازهنرهای ایران زمین سالیان درازی است که درمعماری کشور مورد توجه صاحبان هنر وهنرمندان خلاق ایرانی قرار گرفته است. تاریخ مشخصی ازسرآغاز این هنردر ایران دردست نیست. برخی پژوهشگران  احتمال داده اند استفاده ازاین هنرچه درحالت مشبک وچه درحالت آلت ولغت از دوران خلفاء عباسی شروع ودر قرن 6 تا 8 هجری قمری درمصر وسوریه متداول شده و ازهمان زمان به ایران رسیده است. این هنر در دوره صفوی وسلجوقی درشهر اصفهان به رشد وشکوفایی رسید واصفهان به عنوان خاستگاه آن مطرح گردید.

گره چینی به طورکلی عبارت است ازقرار دادن آلات گره دریک ترکیب هماهنگ و زیبا وگره چین کسی است که بتواند ازعهده انجام تشخیص هنر گره چینی وترسیم اشکال هندسی مربوط به آن، انتخاب چوب مربوطه، اندازه برداری ازمحل و برآورد مصالح، فرم دادن انواع چوب، ساخت ومونتاژ در وپنجره وشیوه های مختلف رنگ آمیزی برآید. ازاین سبک کارمعمولا در ساخت درهای اماکن مقدسه، مقابر، منابر، وازمشبک درپنجره های منازل وکاخ ها، نرده ها استفاده می شده است. از دوران صفویه به بعد تعبیه شیشه های رنگی در چوب های مشبک رایج شده واصطلاحا به " ارسی" مشهور گردید.

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم دی 1389ساعت 20:31  توسط آزیتاوسولماز  | 

 |+| نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم آذر 1389ساعت 20:25  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  شنبه بیست و هفتم آذر 1389ساعت 0:3  توسط آزیتاوسولماز  | 
 

طراحي مركز دانشجويي جديد دانشگاه كلمبيا طرح مشكي بود. استراتژي طراحي خود را با خطوط ساختاري پلان قديمي انطباق داده و با در اختيار گرفتن دوباره در دو طرف ابتكار اصلي اين طرح را كه فضايي بينابيني است ميان اين دو قرار مي‌دهد. اين دو حجم موجود بوسيله گونه‌اي جديد و اساساً متفاوت از رمپ با يكديگر ارتباط دارند و فضا عملكردهاي گوناگوني بر راستاي اين رمپ شكل گرفته‌اند. در بدنه‌ي اين رمپ از جديدترين فن‌آوري موجود براي شيشه و فلز استفاده شده است.

فضاهاي عملكردي موردنياز درون دو حجم مكعب طرفين رمپ قرار گرفته و فضاهاي عمومي بزرگ مانند لابي اصلي، سالن همايش و سالن تئاتر بين اين دو بال گسترش يافته‌اند.

در اين دو بال از آجر و گرانيت كه مصالح رايج در پرديس دانشگاه كلمبيا هستند استفاده شده در حالي كه در فضاي مياني با توجه به فن‌آوري جديد مصالح شفاف به كار رفته است. رمپ خطوطي متقاط را بر فضاي خالي ترسيم مي‌كند و قسمتهاي و فعاليتهاي محتلف اين مركز دانشجويي را به يكديگر اتصال مي‌دهد.

ديوار عظيم شيسه‌اي رمپ كه قطعات شيشه‌اي آن با اتصالات نقطه‌اي نصب شده‌اند طول رمپ را كشيده‌تر نموده، بيشترين ميزان روشني را به درون آورده و منظره گيرايي را از فراز محوطه‌ي دانشگاه در مقابل ديدگان قرار مي‌دهد. ويد (Viod) يا فضاي خالي مياني كيفيتي مهيج دارد و نقش مركز و كانون پروژه را ايفا مي‌كند و بوسيله حركت دانشجويان و بازديدكنندگان تعريف شده و فعال مي‌شود.


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم آذر 1389ساعت 16:31  توسط آزیتاوسولماز  | 
3-عايق بودن در برابر گرما .سرما .صدا :

بتن سبك به علت پايين بودن وزن مخصوصش يك عايق موثر در مقابل گرما .سرما و صداست .

ضريب انتقال حرارت بتن سبك بين ۰۶۵/۰ تا ۴۳۵/۰ مي باشد ( ضريب هدايت بتن معمولي ۳/۱ تا ۷/۱ مي باشد ) استفاده از بتن سبك بعنوان عايق باعث صرفه جويي در استفاده از وسايل گرمازا و سرمازا مي گردد.

بتن سبك عايق مناسبي جهت صدا با ضريب زياد جذب اگوستيك به شمار مي رود كه در نتيجه بعنوان يك فاكتور رفاهي در جهت جلوگيري از ورود صداهاي اضافي مي باشد كه اخيرا مورد توجه طراحان قرار گرفته است.

4- مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و آب :

نظر به اينكه بتن سبك در قشرهاي سطحي داراي تخلخل فراوان مي­باشد در نتيجه شكافهاي مويين و درزهاي كمتري در سطح ايجاد مي­شود و اگر پوشش فوم بتن با ضخامت كافي مورد استفاده قرار گيرد در مقابل خطر نفوذ باران و رطوبت مقاومت مطلوبي خواهد داشت .5- مقاومت در مقابل آتش :

مقاومت بتن سبك در مقابل آتش فوق العاده مي­ باشد .

به طور مثال قطعه اي از نوع بتن سبك با وزن فضايي ۷۰۰ الي ۸۰۰ كيلو گرم در متر مكعب كه حداقل ۸ سانتي متر ضخامت داشته باشد به راحتي تا ۱۲۷۰ درجه سانتيگراد را تحمل مي­نمايد و اصولاً در وزنهاي پايين غير قابل احتراق است .6- قابل برش بودن :

به دليل قابل برش بودن با اره نجاري و ميخ پذير بودن آن كارهاي سيم كشي و نصب لوازم برقي و تاسيسات خيلي سريع و به راحتي قابل عمل خواهد بود .كاربرد بتن سبك در ساختمان :

1- شيب بندي پشت بام :

بتن سبك با صرفه ترين و محكم ترين مصالح سبكي است كه مي توان از آن براي پوشش شيب بندي استفاده نمود . نظر به اينكه با دستگاه مخصوص به صورت يكپارچه در محل قابل تهيه و استفاده است مي توان مستقيماً روي آن را عايق بندي يا ايزولاسيون نمود .

2- كف بندي طبقات :

به دليل سبكي وزن بتن سبك و آسان بودن تهيه آن مي توان تمامي كف طبقات ، محوطه و بالكن ساختمان را بعد از اتمام كارهاي تاسيساتي با آن پوشانده و بلافاصله عمليات بعدي را مستقيماً روي آن انجام داد .

3- بلوك هاي غير باربر سبك :

با بلوكهاي توپر به ابعاد دلخواه مي توان تمامي كار تيغه بندي قسمتهاي جدا كننده ساختمان را با استفاده از ملات يا چسب بتن انجام داد . با اين نوع بلوك ها علاوه بر اين كه از سنگين كردن ساختمان جلوگيري مي شود عمليات حمل و نصب خيلي سريع انجام مي گيرد و دست مزد كمتري هزينه مي شود . پس از اجراي ديوار مي توان مستقيماً روي آن را گچ نمود . اين بلوك ها داراي وزن فضايي بين ۸۰۰ الي ۱۱۰۰ كيلوگرم مي باشند .

4- پانل هاي جدا كننده يكپارچه جهت محوطه و موارد خاص :

جهت ساخت ديوارهاي سردخانه ها ، گرم خانه ها و سالن هاي ضد صدا مي توان در محل با قالب بندي ، بتن سبك را به صورت يكپارچه عمودي ريخت . به دليل ويژگي عمده عايق بودن اين نوع بتن جهت عايق بندي سردخانه ها ، گرم خانه ها ، پوشش لوله هاي حرارتي و برودتي و ... كاربرد مهمي دارد . ضمناً به دليل اين كه عايق صدا مي­باشد براي موتور كارخانه و اتاق هاي اكوستيك مورد استفاده وسيع قرار مي گيرد .كامپوزيت سيماني :

بتن جديد كه « كامپوزيت سيماني مهندسي » ناميده شده به دليل عمر طولاني دراز مدت از بتن معمولي ارزان تر است . دانشمندان « دانشگاه ميشيگان » گونه جديدي از بتن مسلح با الياف ساخته اند كه از بتن عادي ۴۰درصد سبك تر و در برابر ترك خوردن ۵۰۰ بار مقاوم تر است .

عملكرد اين بتن جديد از يك طرف به دليل وجود الياف نازكي است كه ۲ درصد حجم ملات بتن را تشكيل مي دهد و از طرف ديگر به اين خاطر كه خود بتن از موادي ساخته شده است كه براي ايجاد حداكثر انعطاف پذيري طراحي شده اند .

به گفته دانشمندان بتن جديد كه « كامپوزيت سيماني مهندسي »ناميده شده ، به دليل عمر طولاني تر در دراز مدت از بتن معمولي ارزان تر است . به گفته « ويكتورلي » استاد گروه مهندسي سازه« دانشگاه ميشيگان » و سرپرست تيم سازنده بتن ، تكنولوژي كامپوزيت سيماني تا كنون در پروژه هايي در ژاپن ، كره ، سوئيس و ايتاليا به كار گرفته شده است . استفاده از آن در ايالات متحده به نسبت كندتر بوده .

اين در حالي است كه بتن متعارف داراي مشكلات بسياري از جمله نداشتن دوام و پايداري ، شكست در اثر بارگذاري شديد و هزينه هاي تعمير است .

به گفته «لي » بتن نشكن يا انعطاف پذير به جز شن درشت از همان مواد تشكيل دهنده بتن معمولي ساخته شده است . بتن نشكن كاملاً شبيه بتن عادي است اما تحت كرنش هاي بسيار بزرگ ، بتن كامپوزيت سيماني تغيير شكل مي دهد ، اين قابليت از آنجا ناشي مي شود كه در اين نوع بتن ، شبكه الياف داخلي سيمان قابليت لغزيدن داشته و در نتيجه انعطاف ناپذيري بتن كه باعث تردي و شكنندگي است ، از ميان مي رود .

امسال براي اولين بار«اداره حمل و نقل ميشيگان » براي نوسازي قسمتي از عرشه پل« گرواستريت » بر فراز بزرگراه از كامپوزيت سيماني استفاده مي كند .

دالي از جنس كامپوزيت سيماني جايگزين يك مفصل انبساطي در اين قسمت از پل خواهد شد تا با متصل كردن دالهاي بتني مجاور به هم ، عرشه يكنواخت از بتن بوجود آورد . استفاده از مفصل انبساطي به عرشه بتني قابليت حركت در اثر تغييرات مي بخشد . اما در هنگام گير كردن مفصلها مشكلات زيادي پيش مي آيد .

دانشمندان انتظاردارند استفاده از كامپوزيت سيماني باعث صرفه جويي در هزينه ها شود.

اگر چه هنوز مطالعات دراز مدت زيادي براي تاييد عملكرد كامپوزيت سيماني مورد نياز است، مقايسه هاي انجام شده در « مركز سيستمهاي پايدار» از « دانشكده منابع طبيعي و محيط زيست » به همراه گروه « لي » نشان ميدهد در يك دوره ۶۰ ساله، استفاده در عرشه پل ، كامپوزيت سيماني نسبت به بتن عادي ۳۷ درصد ارزانتر است و ۴۰ درصد انرژي كمتري مصرف ميكند و باعث كاهش انتشار دي اكسيد كربن تا ۳۹ درصد مي شود.

براي نخستين بار در كشور بتن غلطكي rccp با موفقيت اجرا شد

يك شركت تحقيقاتي بتن توانست بتن غلطكي rccp كه جايگزين مناسبي براي آسفالت مي باشد را در شهرستان هشتگرد براي اولين بار با موفقيت اجرا كند

كارشناسان اين مركز درباره نقش و جايگاه بتن هاي غلطكي rccp معتقدند كه با توجه به مسائل زيست محيطي ناشي از آسفالت در كنار دوام اندك آسفات در برابر تغييرات جوي ، ضربه پذيري و سايش ، موضوع بتن rccp از دهه هاي گذشته در كشورهاي توسعه يافته مورد توجه قرار گرفت به نحوي كه در حال حاضر بيش از ۸۰ در صد معابر سواره رو در اغلب كشور هاي توسعه يافته با استفاده از بتن غلطكي اجرا شده است.

تكنيك ساخت معابر سواره رو در دنيا دستخوش تغييرات وسيعي شده است و به خاطر واكنش هاي مختلفي كه در مواد نفتي به مرور زمان به وجود ميآيد ، موضوع تغيير بافت خيابان ها و اتوبان ها جايگزينی rccp را پيش روي كشور هاي توسعه يافته قرار داده است و وضعيت امروزي خيابان ها در كشورهاي در حال توسعه در وضعيتي است كه ناشي از بي توجهي به فن آوري هاي جديد است.

لذا بايد مديران و صاحبان صنايع براي وارد كردن فن آوري هاي جديد به هماهنگي برسند ، در غير اين صورت وضعيت نادرست موجود در بخشهاي مختلف ادامه خواهد داشت ...دلايل توجه به بتن غلطكي:

« همه ساله صدها ميليارد تومان در كشورما براي تامين روكش اسفالت خيابانها هزينه مي شود كه پس از گذشت يك تا پنج سال اين اسفالت مجددا" بايستي تعويض شود، اين مساله باعث شكل گيري نارضايتي هاي وسيعي در بين همه اقشار جامعه شده است . البته ابعاد فقدان كيفيت اسفالت خيابانها در همين جا به پايان نمي رسد بلكه باعث آبرو ريزي ملي و بين المللي براي صنعت و جامعه مهندسي نيز شده است. »
 |+| نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آذر 1389ساعت 19:44  توسط آزیتاوسولماز  | 

پنجره نافس (صندوقه ای) تهویه بسیار مؤثر در تمام اقلیم ها  

.

window پنجره نافس ، تهویه بسیار مؤثر در تمام اقلیم ها

پنجره نافس یک سیتم تهویه جدید و پیشرفته در پوسته ساختمان هاست که با وجود ارائه محصول آزمایشی آن، هنوز وارد بازار فروش نشده است. این مبادله گر جدید حرارتی هوا-هوا، بسیار جمع و جور، ۰۵/۱ کیلو گرم وزن داشته و به راحتی در ظرفشویی قابل شستشو می باشد.

ادامه مقاله در ادامه مطلب

 

 


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 23:10  توسط آزیتاوسولماز  | 

بادگیر از مظاهر و سمبلهای تمدن ایرانی است دقیقا معلوم نیست اولین بادگیر در کدام شهر ایران ساخته شده ولی سفرنامه نویسان قرون وسطی بیشتر از بادگیرهای شهرهای کویری و گرم و خشک مانند یزد نام برده‌اند کاریز و بادگیر و خانه‌های گنبدی بدون تردید از نمادهای تمدن ایرانی است

اولین بادگیر ها در تاریخ جهان در منطقه یزد خودنمایی کردند.سیستم کاری بادگیرها به این نحو می باشد که هوای جاری بیرون از خانه را به داخل خود می کشند و با تشت های آبی که درون آنها تعویه شده ، هوا را خنک و سبک می کنندو به داخل خانه هدایت می کنند.
بادگیر، یک روش ابداعی ایرانی برای ایجاد فضای خنک در داخل منازل گرم کویری است . این دستگاه تهویه مطبوع ، سالیان درازی از روزگاران دور ، فضای زندگی مردم ایران را قابل تحمل کرده است . بادگیرها معمولاً برجکهای کوچکی به صورت چهارضلعی یا چند ضلعیهای منتظمند که ساختار مثلث در آنها به هیچ وجه دیده نمیشود.  


ادامه مطلب
 |+| نوشته شده در  جمعه دوازدهم آذر 1389ساعت 22:55  توسط آزیتاوسولماز  | 
مطالب قدیمی‌تر
 
  بالا